REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
w ramach kampanii społecznej

„Rodzina Zastępcza. Powołanie, które niesie miłość”

 

Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci w wieku 6−15 lat.

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii społecznej "Rodzina zastępcza. Powołanie, które niesie miłość", mającej na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego.

Celem konkursu jest wyłonienie pracy która zostanie wykorzystana w w/w kampanii. Zachęcamy do stworzenia autorskiego rysunku, przedstawiającego rodzinę.

Praca może być wykonana w dowolnych technikach rysunkowo- malarskich. Ważne aby była efektem indywidualnej pracy i przemyśleń dziecka. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w ramach wystawy.

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Patronem honorowym konkursu jest Prezydent Miasta Leszna, Łukasz Borowiak.

Partnerami konkursu są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, Urząd Miasta Leszna, Graph-Art, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, Galeria Has

 1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i adresowany jest do dzieci w wieku 6–15 lat.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 4. Praca powinna mieć charakter rysunkowo–malarski. Oczekujemy prac płaskich, wykonanych w technikach rysunkowo- malarskich. Pracę należy przesłać drogą listowną do Organizatora Pieczy Zastępczej ul. Matejki 8, 64-100 Leszno do dnia 19.06.2020 (list musi fizycznie dotrzeć do w/w terminu) lub dostarczony bezpośrednio pod wskazany adres
  w kopercie.
 5. Każdy uczestnik może zaprezentować 1 pracę.
 6. Prace muszą posiadać dołączoną kartę zgłoszenia.
 7. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.
 9. Podane przez uczestników Konkursu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji
  i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, a także w celach statystycznych, analitycznych, nawiązywania kontaktu
  z właścicielem danych, wskazania laureatów Konkursu.
 10. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania
  w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału  w Konkursie.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnienia techniką kserograficzną, cyfrową lub drukarską,
  2. obrotu egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, w tym – wprowadzenie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu),
  3. rozpowszechniania Utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne, wystawienie, a także publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie w Internecie, w ramach dowolnych stron internetowych oraz  jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych,
  4. wprowadzania do pamięci komputera,
  5. wykorzystania Utworów, jak również ich fragmentów, do celów promocyjnych i reklamy.
 12. Prace zostaną ocenione przez Komisję, powołaną przez Organizatora.
 13. Autorzy prac najwyżej ocenionych przez Komisję Organizatora, otrzymają nagrody.
 14. Prace wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą zgłoszenia i zgodą na wykorzystanie wizerunku oraz przeniesieniem majątkowych praw autorskich należy dostarczyć wraz z pracą pod adres organizatora konkursu.
 15. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 16. Nagrody rzeczowe z uwagi na ich wartość nie będą objęte obowiązkiem podatkowym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 17. Wyniki konkursu (lista laureatów oraz autorów prac, które zakwalifikowały się do wystawy) zostaną podane do wiadomości 22.06.2020 r. na stronie Organizatora Pieczy Zastępczej
  w Lesznie (
  www.opz.moprleszno.pl)
 18. Wręczenie nagród odbędzie się na wernisażu wystawy pokonkursowej 29.06.2020 gdzie termin i miejsce zostaną potwierdzone na stronie www.opz.moprleszno.plZałączniki: